Liên hệ

Nhập nội dung cần tìm
SẢN PHẨM


Khóa kỹ thuật số EPIC Popscan(M) - Korea


Khóa kỹ thuật số EPIC Popscan(H) - Korea


Khóa kỹ thuật số EPIC EF8000-L/LR - Korea


Khóa kỹ thuật số EPIC ES809-L/LR - Korea


Khóa kỹ thuật số EPIC Volt 3D - Korea


Khóa kỹ thuật số EPIC HEREN - Korea


Khóa kỹ thuật số EPIC Touch Hook - Korea


Khóa kỹ thuật số EPIC SYNC 5 - Korea


Khóa kỹ thuật số EPIC SYNC 2 - Korea


Aurine - A2-M1A E7C


Aurine - A4-M1E6C


Đầu đọc thẻ không tiếp xúc P-300


Đầu đọc thẻ ShootingSt


Trung tâm kiểm soát PP 6750


Iprean HVR G1504H / G2609H / G2316H


Iprean NVR A8416N / A8425N / A8432N


Iprean NVR C1504N / C2609N / C2316N


Iprean NVR K1504N / K2609N


Iprean HD Mini IPC IP-MS130(200/300/500)IR-SF


Iprean HD Mini IPC IP-MS130(200/300/500)-SF


Iprean HD-IPC IP-LH130(200)IR-90SF


Iprean HD-IPC IP-SH130(200)IR-63SF


Iprean HD-IPC IP-SN130(200)IR-xxSF


Iprean HD-IPC IP-BK130(200)IR-xxSF


Iprean HD-IPC IP-FM130(200)IR-xxSF


Iprean HD-IPC IP-OT130(200)IR-xxSF


Iprean Home Security H3-V10D


Iprean Home Security H3-187V


Iprean HD-CVI HD-LH720IR-90AF


Iprean HD-SDI HD-LH1080IR-90SF


Iprean HD-CVI HD-SH720IR-xxAF


Iprean HD-SDI HD-SH1080IR-xxSF


Iprean HD-CVI HD-SN720IR-54AF


Iprean HD-SDI HD-SN1080IR-54SF


Iprean HD-CVI HD-BK720IR-54AF


Iprean HD-SDI HD-BK1080IR-54SF


Iprean HD-CVI HD-FM720IR-xxAF


Iprean HD-SDI HD-FM1080IR-xxSF


Iprean HD-CVI HD-OT720IR-xxAF


Iprean HD-SDI HD-OT1080IR-xxSF


Iprean HD-CVI HD-EV720IR-30AF


Iprean HD-SDI HD-EV1080IR-30SF


Iprean HD-CVI HD-CV720IR-36AF


Iprean HD-SDI HD-CV1080IR-36SF


Iprean HD-CVI HD-CV720IR-24AF


Iprean HD-SDI HD-CV1080IR-24SF


Iprean HD-CVI HD-MD720IR-24AF


Iprean HD-SDI HD-MD1080IR-24SF


Ỉprean HD-CVI HD-CD720IR-24AF


Iprean HD-CVI HD-SD720IR-20AF


Iprean HD-SDI HD-SD1080IR-20SF


Iprean HD-CVI PRO HD-CVI DVR


Iprean HD-CVI LITE HD-CVI DVR


Iprean HVR HD Universal DVR MX-04U / 08U / 16U


Iprean HD-SDI 1080p +720p DVR MX2-404 / 08M


Iprean IR-LH990CM


Iprean IR-SH9xxCM


Iprean IR-SH7xxEE


Iprean IR-SN942CM


Iprean IR-SN754EE


Iprean IR-BK942CM


Iprean IR-FM9xxEE


Iprean IR-FM7xxEE


Iprean IR-OT9xxCM


Iprean IR-OT7xxCM / IR-OT7xxEE


Iprean IR-CV936CM


Iprean IR-EV930CM


Iprean IR-EV930CM


Iprean IR-EV730EE


Iprean IR-CV724EE


Iprean IR-CV736EE


Iprean IR-MD924CM / ID-MD908CM


Iprean IR-MD724EE / ID-MD708EE


Iprean IR-SD920EE


Iprean IR-SD720EE


Iprean IR-CD924CM / ID-CD908CM


Iprean IR-CD724EE / IR-CD724CM


Iprean ID-CD708CM / ID-CD708EE


Iprean 960H Smart DVR MX-04H / 08H / 16H/


Visionite VCL-4C2DM


Visionite VCV7-F910DM-IR


Visionite VCD5-F910DM-IR


Visionite VCL-402DM


Visionite VCVP-V660DM-IR


Visionite VCL4-F910DM-IR


Visionite VCL5-F934DM-IR


Visionite VCN2-V660DM-IR


Visionite VCD6-V660DM-IR


Visionite VCQ-F/P302DM


Visionite VSPT-H20W-(W/C)


Visionite VSPT-H30W-(W/C)


Visionite VCL3-F660DM-IR


Visionite VCL2-V660DM-IR


Visionite VCL5-F932DM


Visionite VCL3-V660DM-IR


Visionite VCL3-V660DM-IR


Visionite VSPT-120HD


Visionite VCV5-V660DM-IR


Visionite VCD6-V660DM


Visionite VCH-P912DM


Visionite VCN2-V660DM-SIR


Visionite VCD5-F912DM


Visionite VCD5-F912DM


Visionite VCD2-F912DM


Visionite VCV6-F660DM-IR


Visionite VCV6-F662DM


Visionite VCS2-E660DM


Visionite VCV7-F912DM


Visionite VCNP-V660DM-IR


Visionite VCV6-V660DM-IR


Visionite VCD6-F662DM


Visionite VCV6-V660DM


Visionite VCV5-V662DM


Visionite VCQ3-HDi47IP


Visionite VCL-HDi230


Visionite VSPT-X30IP


Visionite VSPT-X30IP-IR


Visionite VCS2-E630IP


Visionite VCS2-E630IP


Visionite VCS2-E630IP


Visionite VCV6-V630IP-IR


Visionite VCVP-V630IP-IR


Visionite VCN2-V630IP-IR


Visionite VCN2-V630IP-SIR


Visionite VCN-V630IP-IR


Visionite VCNP-V630IP-IR


Visionite VCD6-F630IP


Visionite VCD6-F640IP


Visionite VCD6-F620IP


Visionite VCD6-V630IP


Visionite VCD6-V630IP-IR


Visionite VCV6-V630IP


Visionite VSPT-X20IP-IR


Visionite VSPT-X12IP


Visionite VSPT-X20IP


Visionite VCN2-V640IP-IR


Visionite VCS2-E640IP


Visionite VCD6-V640IP


Visionite VCD6-V640IP-IR


Visionite VCV6-V640IP


Visionite VCV6-V640IP-IR


Visionite VCVP-V640IP-IR


Visionite VCN2-V640IP-SIR


Visionite VCN-V640IP-IR


Visionite VCNP-V640IP-IR


Visionite VCS2-E620IP


Visionite VCD6-V620IP


Visionite VCD6-V620IP-IR


Visionite VCV6-V620IP


Visionite VCV6-V620IP-IR


Visionite VCN2-V620IP-IR


Visionite VCN2-V620IP-SIR


Visionite VCN2-V620IP-SIR


Visionite VCN2-V620IP-SIR


Visionite VCN-V620IP-IR


Visionite VCNP-V620IP-IR


Visionite VCL2-V720H-IR


Visionite VCN2-V740H-IR


Visionite VCN-V740H-IR


Visionite VCN-V720H-IR


Visionite VCL2-F720H-IR


Visionite VCL2-V750W-IR


Visionite VCL4-F824H-IR


Visionite VCN2-V740H-SIR


Visionite VCL-F8A0W-IR


Visionite VCL4-F8A0W-IR


Visionite VCL3-F8A0W-IR


Visionite VCL2-F8A0W-IR


Visionite VCL2-F8A0W-IR


Visionite VCL2-V8A0W-IR


Visionite VCN2-V8A0W-IR


Visionite VCN2-V8A0W-IR


Visionite VCN2-V8A0W-SIR


Visionite VCN2-V720H-SIR


Visionite VCNP-V740H-SIR


Visionite VCNP-V750W-IR


Visionite VCNP-V750W-SIR


Visionite VCN2-V720H-IR


Visionite VCN-V720H-SR


Visionite VCNP-V720H-SIR


Visionite VCL3-F750W-IR


Visionite VCL3-V750W-IR


Visionite VCL2-F750W-IR


Visionite VCN2-V750W-SIR


Visionite VCN-V750W-IR


Visionite VCN-V750W-SR


Visionite VCL3-V720H-IR


Visionite VCN-V740-SR


Visionite VCL3-F720H-IR


Visionite VCL4-F844H-IR


Visionite VCL-F844H-IR


Visionite VCL3-V740H-IR


Visionite VCL3-F740H-IR


Visionite VCL2-F740H-IR


Visionite VCL2-V740H-IR


Visionite VCL-F824H-IR


Visionite VCN-V770H-SR


Visionite VCN-V770H-IR


Visionite VCNP-V510H-IR


Visionite VCNP-V740H-IR


Visionite VCN2-V750W-IR


Visionite VCV5-V720H


Visionite VCV6-V740H


Visionite VCV6-F752W


Visionite VCV6-V750W


Visionite VCV7-F822H


Visionite VCV2-F842H


Visionite VCV6-F742H


Visionite VCV7-F8A2W


Visionite VCV8-F8A2W


Visionite VCV6-F8A2W


Visionite VCV6-V8A0W


Visionite VCV6-V8A0W


Visionite VCV-F850H / VCV-F850N


Visionite VCV-V772H / VCV-V772N


Visionite VCV3-F772H / VCV3-F772N


Visionite VCV6-F722H


Visionite VCVP-V720H


Visionite VCVP-V740H


Visionite VCE-F824H-IR


Visionite VCV6-V740H-IR


Visionite VCV7-F824H-IR


Visionite VCV8-F824H-IR


Visionite VCV7-F8A0W-IR


Visionite VCV8-F8A0W-IR


Visionite VCE-F8A0W-IR


Visionite VCV6-F8A0W-IR


Visionite VCV6-V8A0W-IR


Visionite VCV6-V8A0W-IR


Visionite VCV6-F744H-IR


Visionite VCVP-V740H-IR


Visionite VCVP-V750W-IR


Visionite VCV6-F754W-IR


Visionite VCV6-V750W-IR


Visionite VCE-F844H-IR


Visionite VCV5-V720H-IR


Visionite VCE-F850H-IR / VCE-F850N-IR


Visionite VCV6-V720H-IR


Visionite VCD5-F910DM-IR


Visionite VCL2-F660DM-IR


Visionite VCVP-V662DM


Visionite VCVP-V662DM


Visionite VCVP-V620IP-IR


Visionite VCL3-V8A0W-IR


Visionite VCNP-V720H-IR

 QUẢNG CÁO
http://www.sonha.com/

Camera Visionite

Visionite VCD6-V630IP-IR
Visionite VCV6-V640IP
Visionite VCD6-V640IP-IR
Visionite VCD6-V640IP
Visionite VCS2-E640IP
Visionite VCN2-V640IP-IR

Kiểm soát ra vào - chấm công

Đầu đọc thẻ không tiếp xúc P-300
Đầu đọc chấm công
PEGASUS- PP - 3760- D1
Trung tâm kiểm soát PP 6750
Đầu đọc thẻ PP-5878 (Standalone)
Đầu đọc thẻ MiniStar M

Báo động, báo cháy

Báo động không dây HG-1500
Loa báo động
Đầu báo Beam VMX-450D
Đầu báo hồng ngoai
Bộ quay số tự động
Bàn phím điều khiển 1686H

Chuông cửa có hình

Aurine - A2-M7-E8BC
Aurine - A4-M1E5C
Aurine - A4-M10-E2C
Aurine - A4-M1E6C
Aurine - A2-M2A-E8BC
Aurine - A2-M1A E7C

Khoá kỹ thuật số Epic

Khóa kỹ thuật số EPIC EF8000-L/LR - Korea
Khóa kỹ thuật số EPIC Popscan(H) - Korea
Khóa kỹ thuật số EPIC ES809-L/LR - Korea
Khóa kỹ thuật số EPIC Volt 3D - Korea
Khóa kỹ thuật số EPIC HEREN - Korea
Khóa kỹ thuật số EPIC Touch Hook - Korea

Sản phẩm chuyên dụng

Tay dò kim loại PD140
Cổng dò kim loại 02PN 7
Cổng dò kim loại đa vùng hiệu suất cao
 

Thiết bị chống sét

Thiết bị bảo vệ đường truyền điện thoại và dữ liệu lắp trên thanh DIN
Thiết bị chống sét cho đường dây điện thoại và đường truyền tín hiệu
Thiết bị cắt sét lan truyền trên dây cáp Feeder và đuờng cáp dữ liệu đồng tr
Thiết bị bảo vệ trang thiết bị máy tính
Local Area Network Protector
Thiết bị cắt sét 1 pha dòng điện thấp

Camera Iprean

Iprean HD-CVI HD-OT720IR-xxAF
Iprean HVR G1504H / G2609H / G2316H
Iprean HD-CVI HD-SN720IR-54AF
Iprean HD-SDI HD-SN1080IR-54SF
Iprean HD-CVI HD-BK720IR-54AF
Iprean HD-SDI HD-BK1080IR-54SF
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
ĐỐI TÁC
Global Eic
ha_logo[1]2.jpg
Visionite
Aurine
Iprean
Wingsafe
SUPREMA
ha_logo[1]2.jpg
ha_logo[1]2.jpg
Â
Arecont Víion
Visited : 272656
Online : 16

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN NINH & ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 267 Hoàng Quốc Việt , Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: 84-4-8363648 - Fax : 84-4-7566186
Website: Http://www.secutechvn.vn
Email: secutech@secutechvn.vn

Thiết kế web bởi Haanhco.,ltd